Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Социально-экономические последствия инфляции

еще из рефератов:

Промышленный переворот в англии Министерство образования Российской Федерации Филиал ДВГТУ в г. Петропавловске – Камчатском Контрольная работа №1 по дисциплине «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ» Тема: «Промышленный переворот в Англии» Выполнил студент 1-го курса заочного отделения факультета «Экономика и менеджмент» специальности «Экономика и управление на предприятии» Ковалев Павел Владимирович Проверил: Корчагин Юрий Валентинович г. Петропавловск – Камчатский 1999 г. План 1. Предпосылки промышленного
Социально-экономические последствия инфляции
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.Р Е Ф Е Р А Т
НА ТЕМУ:
Соціально-єкономічні наслідки
нфляції в Українроботу виконав: студент
гр.ФК-97-1
Любович СтаніславДНІПРОПЕТРОВСЬК
1998 р.П Л А Н .
Вступ.
Чинники інфляції в Українській економіці.
Аналіз інфляційних процесів.
Масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам
державних підприємств:
причини затримок;
наслідки затримок;
шляхи подолання;

5. Висновок.В С Т У П .

Найефективнішим індикатором “здоров*я” єкономіки країни
фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забеспечує необхідн
взаємозв*язки в економіці, вона є одним з найдійовіших інструментів
макроекономічного регулвання, інструментом, за допомогою якого уряди країн
мають змог регулювати економічний розвиток.

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


 

Реферат на удачу:

Трансформация жанровой структуры литературы древнего Египта
Литература : зарубежная Трансформация жанровой структуры литературы древнего Египта ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА В рамках этой работы мы попытаемся проследить жанровую структуру египетской литературы и ее трансформацию в разные периоды развития цивилизации Древнего Египта, а так же

еще ...

Продолжение текста работы - « Социально-экономические последствия инфляции »
 Саме тому діяльність уряду
кожної країни спрямована на забеспечення стабільності фінансово-кредитно
системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого,
має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність цього
викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-
економічних наслідків. За умов інфляції втрачається єфективність дії та
відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.
Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в
умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція
переходить у гіперстадію за умов перевищення швидкості зростання цін 50% за
місяць. Прикладом тому є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1922 рр.,
Росія 1921-1924 рр., Греція 1943-1944 рр., латиноамериканські країни 1970-
1980 рр. Інфляція в Угорщині після Другої світової війни була найсильнішою
з усіх, які відомі історії світової економіки. З червня 1946 р. були
випущені банкноти на сумму в егімільярд більйонів (один мільярд мільярдів)
. у червні 1946 р. золотий пенге 1931р. випуску коштував 130 трильйонів
паперових пенге.
Чинники інфляції в Українській економіці.
Будь-яке підвищення рівня цін викликає посилення інфляції і стає,
таким чином, інфляційним. Згідно з данною теорією, інфляція особливо в
умовах перехідної економіки, зумовлюється багатьма процесами, що
відбуваються у сфері державних фінансів, чи у грошово-кредитній сфері -
нфляційне зростання цін супроводжується збільшенням грошової маси.
Спочатку воно відбувається в активному обігу за рахунок зменшення
нагромаджень, а потім зростає загальна маса грошей. Поєднання спаду
виробництва та незмінних доходів і цін спричинили приховану інфляцію, яка
виражалася передусім у формі дефіциту товарної маси. Статистика свідчить що
в СРСР ціни у другій половині 80-х зростали в середньому на 1,5-2,0%
щорічно.[1]Як свідчать дані таблиці 1, інфляційні процеси протягом 1991-1993рр.
набрали в Україні найвищих темпів. Пояснити це можна не лише структурною
розбалансованістю економіки, нераціональним співвідношенням галузей, що
працюють на виробничій та споживчий ринок, об*єктивними негараздами
перехідної економіки, в тому числі значною мірою - залежністю від
зовнішнього енергопостачання.
Таблиця 1
Індекс споживчих цін країн СНД у 1991-1994 рр.[2]
КРАЇНИ Р О К И    
 1991 1992 1993 1994 
Азербайджан 212 1039 1213 1880 
Беларусь 199 1071 1290 2321 
Вірменія 240 -  10978 5065 
Грузія 179 -  -  -  
Казахстан 179 1615 1758 1977 
Киргистан 213 1189 1294 378 
Молдова 214 1209 1284 586 
Росія 200 2609 940 303 
Таджикистан 213 1007 2236 339 
Туркменістан212 870 1731 2814 
Узбекистан 197 515 1332 1650 
Україна 390 2100 10256 501 

Інфляційні процеси в Україннській економіці були зумовлені:
. невиваженою первинною емісією;
. структурними перекосами у матеріальному виробництві та ціновій
політиці;
. витратністю економіки та непродуктивними витратами окремих
виробництв;
. значним зруйнуванням товаровиробничої сфери та неефективністю
безготівкової системи розрахунків;
. від*ємним сальдо зовнішньої торгівлі та неконтрольованим експортом
. процесами доларізації економікиТрансформація економіки України в ринкову породила проблему масово
заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних
підприємств, установ та організацій. З огляду на це важливе значення ма
аналіз і оцінка стану й тенденцій заборгованості з виплати в галузях
економіки країни, встановлення причин виникнення цієї проблеми і розгляд
шляхів її вирішення.
Проблема подолання заборгованості з виплати зарплати включа
економічні, соціальні, політичні і правові аспекти.
Зниження основних показників економіки України в перехідний до ринку
період почалося в 1991 р. (як показують розрахунки, обсяг внутрішнього
валового продукту в 1996р. знизились порівняно з 1990р. на 44,8%, а частка
зарплати у ВВП - до 34,% проти 53,1% у 1990р.
Із таблиці 2 видно, що спад виробництва, як і зниження питомої ваги
зарплати у витратах на виготовлення продукції, спостерігається рік у рік.
Ці ж тенденції чітко простежуються і в 1996 році.
Показники  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Темпи зміни ВВП, % - 91,3 90,1 85,8 77,0 88,2 93,5 
(1990=00)    
Частка зарплати у 53,1 58,8 51,1 38,5 39,7 31,0 34,8 
ВВП     
Темпи зміни обсягів - 95,2 93,6 92,0 72,7 88,5 95,3 
продукції    
машинобудування та    
метало-обробки,%    
Питома вага - 104,0100,5107,066,0 50,0 73,9 
матеріальних вит-рат    
у витратах на    
виробництво    
продукції    
промисловості    
В машинобудуванні та70,8 74,1 74,6 77,9 78,6 76,6 76,0 
металообробці    
Питома вага зарплати31,1 64,0 61,5 67,6 67,3 65,0 62,2 
з відраху-ваннями на    
соціальні заходи у    
витратах на    
виробництво    
продукції    
промисловості    
Відрахування на соц.15,3 18,5 15,3 11,0 10,2 12,4 13,3 
заходи     


Незважаючи на щорічне зниження наведених у табл.2 показників,
заборгованості з виплати заробітної плати вперше офіційно зареєстрована в
лютому 1994р. Національним банком України, коли вона становила 22
млн.грн[3]

Причини виникнення заборгованості з виплати заробітної плати
Насамперед, важливо виявити джерела виникнення затримок виплати
заробітної плати. Аналіз засвідчує, що першопричиною появи цієї проблеми
була інфляція.
Інфляційний процес в Україні пройшов кілька стадій. Перша - кінець 80-
х - початок 90-х років, коли коли розвивалася інфляція попиту.
До осені 1992р. нашарувалась друга стадія - інфляція витрат, що
породжена вимушеним зростанням затрат виробництва в усій економіці країни.
Не маючи своїх енергоносіїв, Україна почала закуповувати нафту і газ в
Росії за світовими цінами. В результаті цього ціни на продукцію стрімко
підвищується, а на робочу силу навпаки - падали. Внаслідок витратно
економіки продукція виявилась неконкурентноспроможною не тільки на
зовнішньому, а й на внутрішньому ринку. Водночас збільшення сукупних витрат
у вартісному вираженні призвело до спаду виробництва через обмеженість
фінансових ресурсів і, таким чином, сукупної пропозиції.
1993р. характеризується поширенням такого негативного “комплексного
явища, як зростання тіньової економіки. Реально перед основною масою
населення виникала проблема виживання, особливо це стосується категор
безробітних, молоді та пенсіонерів.
Бажаючи накопити первісний капітал та не сплачувати податки
(враховуючи непомірний податковий тиск), величезна кількість
підприємницьких структур подалася в “тінь”. Це, в свою чергу, зумовило
відхід у тінь і значної частини виробничих структур. Ланцюг замкнувся. В
цій круговерті вимагалося все більше і більше грошей, що призначалися для
виплати заробітної плати. Строки виплати заробітної плати стали постійно
порушуватись і збільшуватись.
У результаті проведення монетаристської політики на початку 1994р.
гіперінфляція пішла на спад. Через високі відсоткові ставки кредитів
низький платоспроможний попит підприємства були змушені або реалізувати
товари за собівартістю чи навіть нижче від неї, або підвищувати ціни
відповідно до витрат виробництва. Тому в 1994р. здійснювалось досить значне
суьсидування виробництва. Причому кредити дуже часто видавалися на
безвідсотковій основі. Все це призвело до дефіциту бюджету. Тому в кінц
1994р. у країні була проведена ліберезація цін на основну масу товарів, а
також відмінені всі дотації і субсидії, за винятком деяких товарів першо
необхідності і деяких адресних субсидій[4]
В останні роки інфляційна хвиля проявилась передусім в
електроенергетиці. Так, в 1995р. ціни в травні виросли на 16.6%, а потім в
червні вони підвишились на 30.1%. Вересень закінчився підвищенням цін на
40,9% у харчовій галузі.[5]
З метою покриття дефіциту бюджету Парламент і Уряд проводить фіскальну
політику, в результаті якої у суб*єктів господарської діяльності фактично
забирається понад 50%, а в більшості випадків 80-90% прибутків за
максимально допустимої у світовій практиці величини 30-35%. Тільки прям
податки на фонд оплати праці становить 51%, а разом з непрямими - значно
більше. Тобто, через податки в товаровиробників забирають практично все:
прибуток, амортизацію, оборотні кошти.[6]
Як свідчить аналіз, зниження реальної заробітної плати відбувалося
вищими темпами, ніж зменшення обсягів продукції. Якщо до кінця 1995р.
реальна середня зарплата в державному секторі економіки знизилась на 63,6
порівняно з 1990р. то обсяг продукції промисловості зменшився за цей самий
період на 47,3№.
Темпи зростання заборгованості з виплати заробітної плати значно вищ
за темпи зростання деіторської і кредиторської заборгованості. Динаміка
заборговності з виплати заробітної плати в державномі секторі (млн.гр)
висвітлена в таблиці 3.
Таблиця 3
Показники За станом на  Збільшення показника
    1996 01.09.96 
    порівнянопорівняно
  01.01.95р01.01.96р01.09.96рз з 
  . . . показникопоказнико
    м 1995 м 
    разів 01.01.96 
     разів 
Заборговані36 575 2653 16,0 4,6 
сть з     
виплати     
заробітної    
плати     
Дебіторська4904 22864 39499 4,7 1,7 
заборговані    
сть     
Кредиторськ6834 32421 58166 4,7 1,8 
а     
заборговані    
сть     

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що найважливішими причинами
масових затримок виплат заробітної плати є:
. гіпертрофований розвиток тіньової економіки, в якій на кінець
1996р. майже половина грошей перебувала поза сферою банківського
обігу. Черз це в державі катастрофічно не вистачає реальних “живих
коштів;
. незбалансованість державного бюджету, невиконання його прибутково
частини, безконтрольні і безвідповідальні витрати фінансових
ресурсів;
. високий податковий тиск і, як результат, неповне збирання податків;
. поширений процес бартерного (безгрошового) обміну продукції, який
практично не контролювався державою
. великі кредитні ставки;
. прагнення керівників підприємств і розпорядників фінансів усіх
рівнів долати фінансові труднощі з допомогою грошових засобів,
призначиних на виплату заробітньої плати.
. особистий корисливий інтерес деяких з керівників, заробітня плата
яких у 20-30 і більше разів перевищує мінімальну заробітню плату
працівників довірених їм підприємств;
. не діють механізми реалізації законодавства щодо соціального
захисту працівників від несвоєчасної виплати;
. відсутня система штрафних санкцій (пені) за несвоєчасну виплату.
Наслідки затримок виплат.

По-перше, затримки призводять до посилення диспропорцій на всіх
рівнях господарювання. Врешті-решт затримки зумовлюють необхідність велико
грошової емісії, що призводить до інфляції. Тут доцільно зауважити, що
заборгованість з виплати заробітньої плати знижує рівень інфляції, але
частка цього фактора >20%
По-друге, заборгованість з виплати заробітньої плати знижує платоспроможний
попит, що, в свою чергу, призводить до спаду обсягів виробництва продукц
затоварювання складів підприємств і баз.
По-третє, глобальна тривала затримка виплати заробітньої плати призводить
до значного зниження рівня життя населення (половина сімей уже не може
сплачувати за житло та комунальні послуги, третина потребує житлово
дотації.[7]
По-четверте, затримки виплати заробітньої плати протягом тривалого часу
тягнуть за собою істотне зменшиння грошових надходжень у різні соціальн
фонди - соціального страхування, пенсій, зайнятості населення,
чорнобильські та інші, що послаблює соціальний захист незаможних верств
населення країни.
По-п*яте, заборгованість з виплати заробітньої плати має багато інших
негативних соціальних наслідків. Зокрема, в навчальних закладах
скорочуються навчальні плани, скорочуються штати викладачів, зменшуються
розміри доплатМає місце масовий перехід спеціалістів до інших видів
діяльності; посилюється тенденція до збільшення виплати заробітньої плати
продукцією; проводяться масові акції протемту проти порушень
конституційних, соціально-еконосічних і трудових прав громадян.
Шляхи подолання.
Для погашення заборгованості з виплати заробітньої плати Міністерству
фінансів дозволено залучати кошти Державного фонду приватизації[8]. Для
вирішення проблем затримки Уряд пішов на зменшення бюджетних витрат,
скорочення кількості управлінців, обмеження будівництва, придбання
обладнання за рахунок бюджету.
Профспілки дамагаються включення в генеральну, галузеві і регіональн
угоди, а також у колективні договор підприємств і організацій гарантій щодо
заробітньої плати.
Важливим резервом погашення заборгованості є реформування податково
системи. З огляду на це вважаю за доцільне замінити велику кількість
неузгоджених і економічно необгрунтованих податків і платижів, знизити
податковий тиск на суб*єкти господарювання до оптимального рівня[9].
Заборгованість з виплат заробітньої плати передусім потрібно ліквідувати,
скорочую-чи масштаби тіньової економіки
Важливим напрямом вирішення проблеми є збільшення надходжень грошових
коштів у бюджети всіх рівнів за рахунок поліпшення збирання податків з
платників шляхом зміцнення фінансової дисципліни; скорочення товарообмінних
операцій; забеспечення дійового контролю за виконанням законів про
оподаткування; залучення додаткових внутрішніх і зовнішніх фінансових
ресурсів і насамперед за рахунок розширення ринку цінних паперів, іноземних
нвестицій і т.п.В И С Н О ВО К.

При загальному зменшені суспільного багатства відбувається його
перерозподіл шляхом приватизації та інфляції.
Коли збіднілий пенсіонер недружньо поглядає на дорогі іномарки
автомобілів, які проносяться повз нього, то це не просто психологічний
феномен. Під ним є певна економічна підстава. Адже якщо, наприклад, людина
мала в радянський період грошові нагромадження в сумі 7 тис. Радянських
карбованців, то цьому відповідало цілком реальне багатство в суспільстві:
нехай не на 100, а на 70% (через товарний дефіцит, який завжди існував на
той час і означав неповне товарне покриття наявних коштів), але воно було
еквівалентним автомабілю середнього класу. Інфляція перетворила ц
нагромадження на пил. Проте їх реальний еквівалент нікуди не подівся - він
перерозподілився до рук тих, хто завдяки інфляції примножив своє богатство.
Такий перерозподіл не обов*язково здійснювався незаконним шляхом
(хоча в наших умовах і таке часто траплялось), просто держава не змогла
проводити політику, при якій би нові капітали формувалися за рахунок
нагромаджуваної частини суспільного багатства, а не перерозподілу коштів,
уже наявних у населення.
Для подолання наслідків інфляції потрібне, нове переосмислення
природи, механізму формування і всіх перетворень вартості ВВП, переробку
снуючих підходів на базі нових методологічних основ.
У цьому процесі вагому допомогу можуть подати інституціональн
підходи, що дозволяють враховувати соціально-економічні та суспільно-
психологічні особливості реакцій суб*єктів господарської діяльності,
реальні умови їх господарювання і приймати рішення, адекватні ситуації.


.  .Л І Т Е Р А Т У Р А:

1. “Україна: аспекти праці”, Ж. Київ №2.97
2. “Фінанси України”, Ж. №5.98
3. “Економіка України”, Ж. 1.01.97
4. “Економіка України”, Ж. 3.03.96
5. “Фінансова Україна” №5.94 с.7. (Соціально-економічне становище України
у 1993р.
6. “Фінансова Україна” №11.96 с.46. (Соціально-економічне становище
України у 1995р.
7. “Финансы, денежное обращение, кредит” Дробоздина Л.А. М. 1997
8. “Урядовий Кур*єр” №160.94 с.6
9. “Инфляція в Украине: теория и реальность”, Найденов В. К.: Наукова
думка.95-----------------------
[1] Найденов в. Инфляция в Украине: теория и реальность. - К.:1995
[2] Економічна доповідь Президента України 1994 р.
[3] Національна валюта (гривня) введена в обіг з 2 вересня 1996р.
[4] Михалевич М. Инфляцыя гонит экономику, как слепую лошадь, по кругу-1996-
9-С.9
[5] Шигаева Т. Инфляционная волна выплеснула нам подорожавшие продукты.
Финансовая Украина. 1995. - №46. - С.41
[6] Уряд пропонує зниження податкового тиску..Голос України. -1997. - №1. -
С.3.

[7] Дані Федерації профспілок України
[8] Постанова Кабінету Міністрів України
[9] Программа Уряду на 1997-1999р.<.pre>


Как скачать здесь реферат

ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
 • ига - Лирика Лермонтова. Вхождение Л. в литературу было стремительным. В дни смерти Пушкина вся Россия узнала имя его преемника. Лермонтов как...
 • цена реферат - Задача 4 Определите для оптовой организации на планируемый год следующие показатели: • сумму оптово-складского оборота; • сумму запасов товаров на...
Последние рефераты

Самые известные пословицы про
И шьет и порет, и лощит и плющит (языком).У языка зубы да губы два замка.Когда…
Как выбрать «тот самый» учебни
Очень важен такой нюанс, как книга, на которую вы будете опираться во время обучения. И…
Как скачать реферат на сайте:
Курсы английского: онлайн и оф
Существует много способов изучения английского. В наше время вы можете позволить себе гораздо больше,…

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Социально-экономические последствия инфляции из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 11.03.2011 13:12. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Сравнительный анализ определения кредитоспособности предприятия-заемщика

Следующая запись — Рынок еврооблигаций

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости: Школа Танца - хореография для детей в Москве в Строгино - запись на сайте http://mfest.ru/

Благотворительность вместо сувениров!