Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Донелайтис

еще из рефератов:

С каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный поток (CF), элементы которого представляют собой либо чистые оттоки, либо чистые притоки денежных средств. Под чистым оттоком в n-м году понимается превышение текущих денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями (при обратном соотношении имеет место чистый приток). Денежный поток, в котором притоки следуют за оттоками, называется ординарным. Если притоки и оттоки чередуются,
Литература : зарубежная

Донелайтис

Referatas.
Kristijonas Donelaitis (1714-1780).
Biografija.

Kristijonas Donelaitis gim? pirm?ja Nauj?j?, 1714, met? dien? Ryt?
Pr?sijoje, Lazdyn?li? kaime laisvo valstie?io ?eimoje. Yra ?inoma, kad, be
Kristijono, Donelai?iai tur?jo dar 3 s?nus ir 3 dukteris. Naujagimis
valstie?io ?eimai buvo nauja burna. O j? maitinti nebuvo lengva, nes
valstie?iai tuo metu gyveno nepaprastai sunkiai.

Sunk? valstie?i? gyvenim? nuo pat vaikyst?s ant savo kailio patyr?
Kristijonas. 1720 metais mir? Kristijono t?vas, o na?l? motina liko vargti
su septiniais ma?ame?iais vaikais.
Sunki ekonomin? valstie?i? pad?tis, ?iauri socialin? ir nacionalin?
priespauda nuo pat vaikyst?s stipriai paveik? b?simo poeto s?mon? ir
skaudino jo ?ird? vis? gyvenim?. Tai atsispindi ir jo gro?in?je k?ryboje.
Kristijono kelias nuo pat pirm?j? mokslo dien? pasuko ? Karaliau?i?,
kur jau anks?iau buvo apsigyven?s vyresnysis brolis. Jis pateko ? pradin?
mokykl?, skirt? neturtingiems moksleiviams. Vidurin?je  mokykloje  jis
prad?jo mokytis b?damas 17 met?.  Pradin? mokykla grei?iausiai  buvo
lietuvi?ka, o vidurin? – lotyni?ka. Pastar?j? jis lank? 5 metus, gerai joje
?sisavino lotyn? kalb?, pramoko taip pat graik?, hebraj?, pranc?z? kalb?,
lavino i?kalb?, studijavo antikin? literat?r?.
1736 met? rugs?jo m?nesio 27 dien? K. Donelaitis ?stojo ? Karaliau?i?
universitet? teologijos fakultet?. I? karto jis pateko ? universiteto
bendrabut?. Tai rodo j? tur?jus ypating? gabum?, nes ? bendrabut? priimdavo
tik labai nedaug pa?i? gabiausi? student?.
Studij? metais K. Donelaitis daug d?mesio skyr? muzikai. Jis ir v?liau
mielai pats grodavo, dainuodavo, komponuodavo, kur? laik? buvo mokykloje
muzikos ir dainavimo mokytoju. Jis tur?jo puiki? muzikin? klaus?, nes
sugeb?jo net muzikinius instrumentus gaminti.
1740 metais pavasar? K. Donelaitis baig? universitet? ir i?vyko atgal ?
Lazdyn?lius. Pirmoji jo tarnybos vieta, ? kuri? jis buvo paskirtas mokyklon
muzikos mokytoju ir choro ved?ju, buvo Stalup?n? miestelis, vos  u?
keliolikos kilometr? nuo jo gimtin?s.
Jaunasis mokytojas labai uoliai ?m?si darbo. Stengdamasis sudominti ir
patraukti mokinius, Kristijonas Donelaitis  jau  ?ia  prad?jo  ra?yti
pasak??ias. Jis para?? j? daugiau, ta?iau i?liko tik ?ios: “Lap?s ir gandro
?esnis”, “Rudikis jomarkininks”, “?uo didgalvis”, “Pasaka apie juodvabal?”,
Vilks provininks”, “??uols gyrpelnys”. Kai kurioms savo pasak??ioms K.
Donelaitis panaudojo dar nuo Ezopo laik? to ?anro k?riniuose sutinkamus
tematinius motyvus. Ta?iau ir skolintus motyvus jis taip perdirbo, taip
pritaik? savo gyvenamam metui ir aplinkai, kad sekimo p?dsak? beveik visai
ne?ymi. Jau pasak??iuose galima pasteb?ti kai kuriuos K. Donelai?io stiliui
b?dingus bruo?us (polink? ? hiperbolizavim?, pakartojimus, i?skai?iavimus,
vulgarizmus ir pan.), kurie visi?kai i?ry?k?jo ?ymiai v?liau sukurtame
brand?iausiame jo k?rinyje “Metai”.
Po poros met? s?kmingo darbo mokykloje K. Donelaitis buvo paskirtas jos
ved?ju. Toji vieta grei?iausiai atsirado d?l mokyklos ved?jo mirties. Su jo
?eima K. Donelaitis artimai bendravo, gerai pa?inojo ?mon? An? Marij?
Olefant. Ji K. Donelai?iui patiko, ir jaunojo mokytojo ?irdyje ?si?ieb?
meil?s jausmai. Tod?l, i?sik?l?s i? Stalup?n?, jos nepamir?o ir 1744 metais
su ja susituok?. Tre?iaisiais tarnybos metais, gav?s pasi?lim? u?imti
Tolminkiemio parapijos klebono viet?, K. Donelaitis dar kur? laik? dels?
i?sikelti i? Stalup?n?, nes nenor?jo palikti savo mokini?, nepasibaigus
mokslo metams.
Prie? u?imdamas  klebono  viet?,  K.  Donelaitis  prival?jo  dar
Karaliau?iaus universitete i?laikyti pastoriaus egzaminus, kuri?, baigdamas
universitet?, nelaik?. 1743 spalio m?nes?, jis i?laik?s egzaminus, netrukus
i?sik?l? ? nauj?j? paskyrimo viet?, ir jau lapkri?io 24 dien? prad?jo eiti
dvasininko pareigas.
Prad?j?s eiti savo pareigas, jaunasis klebonas i? karto pasirod? labai
uolus. Toks jis pasiliko ir vis? gyvenim?. Beveik niekur i? tolminkiemio
nei?vykdamas, K. Donelaitis tuok? savo parapijie?ius, krik?tijo j? vaikus,
laidojo mirusiuosius,  reguliariai  atlikin?jo  ba?nyt?l?je  nustatytas
pamaldas, sak? pamokslus i? ryto voki?kai, o po piet? lietuvi?kai.
Klebono pareiga buvo tvarkyti Tolminkiemio ba?ny?iai bei pastori?
na?l?ms priklausant? beveik 40 ha ?k?. Ir t? darba K. Donelaitis steng?si
kuo geriau atlikti. Ta?iau poeti?kai K. Donelai?io prigim?iai  visi tie
darbai buvo sunki na?ta, kuri? jis vilko kantriai, nors be meil?s.
I? ?vairi? i?likusi? akt? ir dokument? matyti, kad K. Donelaitis buvo
veiklus ?mogus, geras administratorius, sumanus  visuomenini?  reikal?
organizatorius. Vietoje begri?van?ios Tolminkiemio ba?nyt?l?s jis 1756
metais parapijos ir vald?ios l??omis pastatydino nauj?, m?rin?.
Nuo ?vairi? pareig? ir vie??j? reikal? laisvu metu K. Donelaitis nem?go
dykin?ti. Jis r?pestingai augino savo paties pasodint? sod?, ?lifavo
optinius stiklus, gamino barometrus, termometrus, laikrod?ius bei muzikos
instrumentus. Tais savo darbais jis buvo pla?iai ?inomas apylink?je.
Gyvendamas toli nuo didesni? ?alies centr?, K. Donelaitis ir nuo
svarbesni? to meto politinio  gyvenimo ?vyki? laik?si nuo?aliai. Giliai
pasin?r?s ? savo aplink?, ? kasdeninius darbus bei r?pes?ius, jis kokios
nors platesn?s dirvos savo veiklai u? Tolminkiemio rib? neie?kojo. Lietuvi?
literat?ros laimei jis vis? savo k?ribin? energij? skyr? poezijai ir
svarbiausi? savo gyvenimo etap? Tolminkiemyje apvainikavo talentinguoju
k?riniu “Metai”.
Ta?iau, kai 1780 vasario m?nesio 18 dien? K. Donelaitis mir?, jo
parapijie?iai ir artimieji draugai Tolminkiemio ba?ny?ioje palaidojo j?
kaip parapijos klebon?, naging? ?vairi? muzikos ir fizikos instrument?
dirb?j?, garbing? dvasinink? ir puik? ?mog?, bet labai ma?ai kam ?inom?
poet?.
K. Donelai?io gro?in? k?ryba, ?vair?s jo ra?tai, dokumentai ir kitokia
archyvin? med?iaga, o taip pat literat?ra apie j? duoda pagrindo teigti,
kad ??ymusis lietuvi? tautos poetas buvo ne romus ir nuolankus nuo?alaus
Rut? Pr?sijos ba?nytkaimio protestant? pastorius, o dideli? gabum?, auk?to
intelektinio paj?gumo, turtingos dvasios ir sud?tingos nat?ros asmenyb?.
Jis pilnas k?rybin?s energijos praktinei veiklai, tiesus ir dr?sus,jau?i?s
savo asmens vert? ir gin?s savo garb?, mok?s nuo?ird?iai myl?ti ir
aistringai neapk?sti, a?tria ironija triu?kinti prie?? ir ?velniu ?od?iu
pra?nekti draug?. Poetas myl?jo gyvenima, pon? ir valdinink? engiamus b?rus
ir gimtosios ?em?s laukus. Ta?iau jam nema?a teko kent?ti, nes gyveno ir
veik? ni?rioje feodalizmo gadyn?je, kai visur, jo paties ?od?iais tariant,
vie?patavo   “neteisingumas,   neteisumas,   palinkimas   valdytis,
savanaudi?kumas, ?yk?tumas”.
Metai
K. Donelaitis “Metus” prad?jo ra?yti apie 1765 metus, 1773-1774 metais
poetas perra?? savo poemos paskutin? variant?, turinti beveik 3000 eilu?i?.
Tuo metu daugelio Europos taut? ra?ytoj? k?ryboje buvo tradicin?s
tematikos poem? apie kaimo gyvenim? ?vairiais met? laikais.  Kartas nuo
karto ir Ryt? Pr?sijos periodin?je spaudoje pasirodydavo eiliuot? k?rini?
apie met? laikus su pla?iais gamtos paveikslais. Bet gyvendamas nuo?aliai,
vargu ar gal?jo K. Donelaitis greitai susipa?inti su naujausia literat?ra,
ka?in ar tie k?riniai jam buvo ?inomi.
K. Donelaitis, pasi?m?s savo am?inink? tradicin? tem? apie keturis met?
laikus, valstie?i? gyvenim? ir kaimo gamt?, pavaizdavo kitaip, negu jo
pirmtakai ir am?ininkai, i? kitoki? visuomenini? pozicij? ir  perd?m
realistin?mis i?rai?kos priemon?mis. Autorius regi XVIII  am?io  Ryt?
Pr?sijos valstie?i? gyvenim? j?  pa?i? akimis,  vertina  ?vykius  ir
rei?kinius i? valstieti?k? pozicij?.. jis stebi gyvenim? ne i? ?alies, o
pats ver?iasi ? vaizduojamas situacijas, kartu su veikian?iais b?riais
rei?kia savo pasipiktinim? arba pritarim?.
K. Donelaitis a?triomis ir ne?prastin?mis satyros priemon?mis kaip
tikras valstietis pasmerkia dvar?, parodo jo i?naudoti?k? charakter?,
apdainuoja sunk? ir alinant? baud?iavin? b?r? darb?. Jis valstie?io buities
neidealizuoja, nesim?gauja dirbtin?mis poetin?mis  puo?menomis,  da?nai
sutinkamos t? met? poezijoje.
K. Donelai?io veik?jai yra individualizuoti, jie veikia konkre?iose ir
charakteringose situacijose, n?ra sauso ir schemati?ko apra?in?jimo, kaip
ano meto gro?in?je literat?roje. Paprasta, liaudi?ka K. Donelai?io poemos
kalba ?ymiai skyriasi nuo klasicizmo ir  sentimentalizmo  literat?rai
b?dingos kalbos, kuri buvo artima tik kilmingiesniems ir beveik visai
svetima pla?iosioms liaudies mas?ms.
Talentinga, bet savo metu gal dar kiek per ankstyva K. Donelai?io
k?ryba ne i? karto buvo pripa?inta. Gal b?t tai atsitiko d?l to, kad poema
buvo para?yta ma?ai kam te?inoma lietuvi? kalba. ?ymus XIX am?iaus rus?
filologas A. Aleksandrovas teisingai yra pasteb?j?s: “Jeigu K. Donelaitis
savo k?rinius b?t? para??s viena kuria did?i?j? kalb?, tai jis b?t?
visuotiniai pripa?intas did?i?j? poet? eil?je kaip vienas i? pirm?j?.
Pla?iausio pripa?inimo ir did?iausio populiarumo K. Donelaitis pasiek?
tik tarybiniais laikais, kai jo ra?tai pasidar? lengvai prieinami ir
liaud?iai, kai talentingieji poeto k?riniai per vertimus ? rus? ir kitokias
kalbas per?eng? savo gimtosios ?alies sienas.Autorius – Dmitrijus ?kulis.
Naudota literat?ra – K. Doveika “Kristijonas Donelaitis”.
Naujamies?io vid. mokykla, Vilniaus m.
1999 m.

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
 • косметика infium - История русской православной церкви Муниципальная общеобразовательная школа №18 Реферат История Русской Православной церкви. Ученик: Русецкий А.А. 1998г. Содержание. Содержание.2 Введение3...
 • эссе на тему образование - Кровавое воскресенье Тревожно встречала царская Россия 1905 год. Положение в стране все более обострялось. Кровь русских людей по-прежнему лилась на...
 • реферат война 1941 1945 - ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА. Смысл противопоставлений кутузова и наполеона в романе «война и мир». «Шахматы расставлены, игра начнется завтра». В романе –...
Последние рефераты

Самые известные пословицы про
И шьет и порет, и лощит и плющит (языком).У языка зубы да губы два замка.Когда…
Расчет обрешетки листов сотово
Калькулятор обрешекти поликарбонатом Посмотреть на карте МосквыНайти проезд до Себелефф, производственно-торговая компанияnew DGWidgetLoader({"width":640,"height":600,"borderColor":"#a3a3a3","pos":{"lat":55.786799,"lon":37.39107600000001,"zoom":16},"opt":{"city":"moscow"},"org":[{"id":"4504127911044042"}]});Виджет карты использует…
Как выбрать «тот самый» учебни
Очень важен такой нюанс, как книга, на которую вы будете опираться во время обучения. И…
Как скачать реферат на сайте:

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Донелайтис из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 29.11.2010 17:23. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Джованни Боккаччо, лекция

Следующая запись — Биография Роберта Бёрнса

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости:
Школа Танца Хореография для детей от 4 до 18 лет - запись на сайте http://mfest.ru/

Error: Incorrect password!